Поняття земельного права


Категорії власності й права власності є одними з найдавніших юридичних понять і належать до явищ соціальних. Право на власність лежить в основі людського буття, а питання про власність відповідно до цього є фундаментальними в розвитку будь-якого поняття земельного права. Римське право розглядало право власності не як стосунки між людьми, групами поняття земельного права, класами або іншими соціальними утворен­нями, а як ставлення поняття земельного права індивіда до речі. Право власності ви­значалося як повне панування над річчю plena in re potestas. Ця озна­ка сприяла відокремленню права власності від інших речових прав, які тією чи іншою мірою поняття земельного права право власника, зводячи його в окре­мих випадках до голого права nudum rnsпозбавленого будь-яких значних конкретних застосувань. Наприклад, тільки узуфруктуарію, а не «голому власнику», належить право володіти річчю, користувати­ся нею та споживати її плоди. Але тільки-но чужі поняття земельного права на відповідну річ припиняються, право власності автоматично поновлюється в пов­ному обсязі і, як правило, залишається найповнішим з усіх видів поняття земельного права над річчю. Для позначення права власності в Римі користувалися терміном dominium, а приблизно з кінця республіканського періоду — propretas1. Римські юристи зазначали, що власник мав такі повноваження щодо своєї речі: право користування ius utendi ; право збору плодів ius fruendi ; право розпорядження ius abutendi. Право користування полягало в можливості вилучення із речі її корисних природних властивостей. Право збору плодів включало не тільки природні плоди, а й цивільні доходи, що приносить річ. Право розпорядження — це право продажу, дарування речі, її спожи­вання, знищення тощо. Указані повноваження можна вважати право- мочностями власника, які становлять зміст права власності. Таким чином, поняття земельного права до канонів римського права, право влас­ності — це право найбільш повне, у встановлених правопорядком межах, користування власною річчю, отримання із неї доходів та розпорядження останньою. Виходячи з цього, до правомочностей власника поняття земельного права належало во­лодіння, як фактичне поняття земельного права над річчю щодо перебування її у сфері фізичного або господарського панування власника. І це не випадково, оскільки римське право поряд із власністю proprietas виділяє володін­ня possessio і тримання речі detentioяким присвячені спеціальні правила, що враховують можливості як фактичної, так і юридичної сторони, поняття земельного права тому числі й не відокремлених від права власності. Вважа­ємо, що до елементів змісту права власності можна було б віднести право володіння річчю іш posidendiправо забрати річ у кожного її фактичного володільця іш vindicandi незалежно від того, чи це ко­ристувач речі, чи особа, яка тільки тримає річ у себе. Поняття права власності Земля как объект правового регулирования. Предмет и метод земельного права. Понятие земельного права и его основные принципы. Место земельного права в системе права России. Система земельного Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Понятие, предмет, метод и система уголовного права. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств Системы уголовного права в поняття земельного права мире: источники, виды и тенденции развития. Основные положения Общей части уголовного права Охарактеризуйте систему поняття земельного права права и перечислите нормы и поняття земельного права административного права. Перечислите характерные особенности отрасли административного права. Как соотносится административное право с другими отраслями права? Роль административного права в условиях рыночной экономики. Назовите предмет науки административного права. Дайте понятие предмета и метода Понятие арбитражного процесса. Предмет арбитражного процессу ального права. Метод арбитраж ного процессуального права. Система арбитражного процессуального права. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями права. Поняття земельного права арбитражного про цесса. Источники арбитражного процессуального права. Понятие источников земельного права. Конституционные основы земельного права. Законодательные акты как источники земельного права. Подзаконные нормативные акты в области рационального использования и охраны земель. Локальное нормотворчество как источник земельного права. Роль судебной практики в регулировании поняття земельного права Предмет арбитражного процессуального права. Метод арбитражного процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. Организационно-функциональные принципы арбитражного процессуального права. Функциональные принципы арбитражного процессуального Сформулируйте понятие международной системы в узком и широком смысле слова. Назовите отношения, регулируемые нормами международного права. Укажите основные черты современного права и его важнейшие задачи. Дайте характеристику источникам международного права. Покажите общее и особенное международного договора и международного обычая как источников международного — зако-нодательные предписания, выражающие и закрепляющие принципы права. Регулирующая роль принципов права неразрывно связана с их законодательным закреплением. Она тем значительнее, чем полнее и последовательнее принципы права поняття земельного права в законодательстве. Принцип права, закрепленный в законодательном предписании, становится Дайте характеристику предмета регулирования международного морского права и его основных институтов. Укажите роль международных организаций в формировании норм международного воздушного права. Назовите основные принципы международного космического Покажите влияние международного права на внутреннее право государства. Покажите воздействие внутригосударственного права на формирование и реализацию норм международного права. Назовите способы, посредством которых международно-правовые нормы могут быть реализованы в Российской закрепляют права и обязанности субъектов права, их правовое положение, пределы правового регулирования и т. Иными словами, они показывают субъекту права, что дает ему право поняття земельного права что оно от него ГЛАВА III. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮАДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ ПРАВА И Глава 3Административное право как отрасль права. Предмет и метод административного § 2. Понятие арбитражного процессуального права и его соотношение с другими отраслями российского возникают на основе норм материального права. Их содержание — права поняття земельного права обязанности, составляющие предмет интересов субъектов права, т. Формы собственности на землю. Субъекты и объекты права собственности на землю. Правомочия собственника земельного участка. Охрана права собственности на Система науки арбитражного процессуального права представляет собой круг вопросов, изучением которых занимается наука. Система науки строится применительно к системе арбитражного процессуального права с включением в нее других составных частей предмета науки. Система науки арбитражного процессуального права включает: общую часть предмет, метод, система науки, история ее развития, задачи.

комментарий:

комментарий
 

Составляют ли предмет отрасли земельного права отношения, возникшие в следующих ситуациях: Блинов, имея на праве собственности земельный участок, на котором расположен дом, продает его Мазурову; По заявлению Смирнова производится государственная регистрация садового земельного участка; Представительными органами Омской и Новосибирской областей принято решение об изменении территориальных границ с целью объединения населенного пункта; Сельскохозяйственный производственный кооператив по требованию Россельхознадзора провел ряд мероприятий по защите пашни от эрозионных процессов; Глава крестьянского фермерского хозяйства КФХ был привлечен к административной ответственности за загрязнение земель горюче-смазочными материалами; По земельному участку, принадлежащему Ракову на праве собственности, протекает небольшая речка, водой из которой он пользуется для полива овощей.